Nonlinear analysis for the polygonal element

Qiang Xu, Jian Yun Chen, Jing Li, Gui Bing Zhang, Hong Yuan Yue and Xian Zheng Yu
MATEC Web Conf., 272 (2019) 01020
DOI: 10.1051/matecconf/201927201020

This search tool will display articles in Google Scholar database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: