Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 81, 2016
2016 5th International Conference on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 2016)
Article Number 06004
Number of page(s) 4
Section Supply Chains
DOI https://doi.org/10.1051/matecconf/20168106004
Published online 25 October 2016
 1. Li Liangchun, Xie Guanyou, Pu Zhigang, Tang Bo. Research on Visible Support of General Ammunition Packaging Unit Based on RFID [J]. Logistics Sci-Tech, (2009), 02:92–95
 2. Tian Runliang, Yin Peng, Ren Jie, Zhai Junwei. Application of Container Ro-Ro Pallets in Military Material Containerization Support [J]. Containerization, (2010), 04:24–26
 3. Li Liangchun, Yu Chengguo, Jiao Yang, Xie Guanyou. Development of Ammunition Container Packaging for the New Military Reform [J]. Packaging Engineering, (2007), 11:8–10
 4. Gao Xinbao, Li Tianpeng. Analysis of Influences and Countermeasures of Ammunition Packaging on Army Support Capability [J]. Packaging Engineering, (2011), 23:154–156
 5. Li Tianpeng, Fu Xiaozhong, Xu Haitao Study on Ammunition Integrated Packaging Mode of Storage and Transportation Integration [J]. Packaging Engineering, (2011), 23:23–25
 6. Zhao Fanggeng, Shi Xiaoyan, Strategy Analysis of Enhancing Military Material Containerization Construction [J]. Packaging Engineering, (2013), 09:127–130
 7. Zhang Jun, Mei Zhonghao. Logistics packaging and application Based on the Internet of Things Technology [J]. Packaging Engineering, (2014), 17:135–139
 8. Luo Yanping. Research on Military Logistics Supports Technology RFID Based [D]. Chongqing University, (2014)
 9. Zhang Xuechun, Chen Yu, Zhou Dingru, Li Jialiang. Discussion on Application of RFID in Military Product Package [J]. Packaging Engineering, (2007), 12:66–67
 10. Pang Ming. Internet of Things Bar-code Technology and RFID Technology [M]. Beijing, China Supplies, (2011)
 11. Zhang Meng. Discuss the Intelligent packaging and RFID technology [J]. Guangdong print, (2011), 05:47–49
 12. Yan Fengbin, Liu Zhenyu, Zhang Baohua. Application of RFID Technology in the Identification and Recognition of Military Material Packaging [J]. Value Engineering, (2015), 03:160–161
 13. Cai Junfeng, Gao Xinbao, Fu Xiaozhong. Research on Key Problems and Countermeasures of RFID Application in Ammunition Reserve and Supply Support [J]. Logistics Engineering and Management, (2012), 12:63–65
 14. Xie Guanyou, Li Liangchun, Xing Yang. The Application of RFID Technology in Ammunition Containerization Support [J]. Journal of Sichuan Ordnance, (2009), 02:101–103
 15. Wang Wei, Xuan Zhaolong, Cheng Ze, Li Jingming, Zhang Xiaoyi. Automatic Recognition System Lised in Ammunition Storage and Transportation Shelter Based on RFID [J]. Packaging Engineering, (2014), 11:91–95
 16. Lin Congguang, Chu Wei. Actively Promoting the Construction of Military Logistical Assets Visualization [J]. Journal of Logistical Engineering University, (2006), 04:74–79
 17. Liu Yanhua, Sun Shaofang, Zhang Lianfeng. The Development Conception and Approach of Army Total Asset Visualization System [J]. Military Economic Research, (2012), 06:40–41
 18. Yang Zhengshu, Yan Hongchao. Study on Military Logistics Total Asset Visualization [J]. Journal of Chongqing University of Technology, (2010), 11:40–45
 19. Liu Hua’an, Yi Mingyi. The Preliminary Exploration of Army Joint Total Asset Visibility System Construction [J]. Automated Command and Computer, (2007), 02:40–44
 20. Zhao Jimin, Chen Wenge, Guo Baohua, Liu Zhenhua. Requirement Analysis of Military packaging Based on Modern Military Logistics [A]. The Thirteenth National Packaging Engineering Conference Proceedings, (2010):4