Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 73, 2016
XV International Conference “Topical Problems of Architecture, Civil Engineering, Energy Efficiency and Ecology – 2016”
Article Number 07005
Number of page(s) 7
Section Management, Organization and Planning of Construction Works and Municipal Facilities
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20167307005
Published online 11 August 2016
 1. A.D. Ishkov, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 142, 54–58 (2014) [CrossRef]
 2. I.А. Kalinina, T.N. Magera, Ekonomika i predprinimatel’stvo, 3(2), 441–446 (2015)
 3. E. Shnyrenkov, I. Pryadko, Procedia Engineering, 117, 330–335 (2015)
 4. I.P. Pryadko, International Journal of Applied Engineering Research, 10(21), 42147–42152 (2015)
 5. N.G. Miloradova, A.D. Ishkov, Procedia Engineering, 117, 246 (2015) [CrossRef]
 6. M.S. Knowles, The Adult Learner: A Neglected Species (3rd Ed.) (Gulf Publishing, Houston, 1984)
 7. Z.I. Ivanova, O.V. Yudenkova, A.D. Ishkov, E.A. Shnyrenkov, International Education Studies, 8(5), 232–239 (2015) [CrossRef]
 8. A.V. Anisimov, Ekologicheskiy menedzhment (Feniks, Rostov-on-Don, 2009)
 9. G. LloydJones, D. Margetson, J.G., Medical Education, 32, 492–494 (1998) [CrossRef]
 10. D.T.A. Vernon, R.L. Blake, Academic Medicine, 68, 550–563 (1993) [CrossRef]
 11. B.L. Delahaye, D.C. Limerick, G. Hearn, Adult Education Quarterly, 44, 187–200 (1994) [CrossRef]
 12. M.S. Knowles, Andragogy in action (Jossey-Bass, San Francisco, 1984)
 13. R.M. Conrad, J.A. Donaldson, Engaging the online learner. Activities and resources for creative instruction (Jossey-Bass, San Francisco, 2004)
 14. M.S. Knowles, E.F. Holton III, R.A. Swanson, The Adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (6th ed. ELSEVIER, Butterworth Heinemann, 2005)
 15. A.D. Ishkov, Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh I fundamental’nykh issledovaniy, 10, 122–123 (2011)
 16. A.D. Ishkov, Osobennosti realizatsii dopolnitel’nogo professional’nogo obrazovaniya v issledovatel’skykh universitetakh: monografiya (MGSU, Moscow, 2011)
 17. D.E. Hanna, M. Glowacki-Dudka, S. Conceicao-Runlee, 147 practical tips for teaching online groups. Essentials of web-based education (Atwood Publishing, Madison, WI, 2000)
 18. R. Palloff, K. Pratt, Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching (Jossey-Bass, San Francisco, 1999)
 19. A.D. Ishkov, N.G. Miloradova, A.G. Chernyavskaya, Psikhologo-pedagogicheskaya podgotovka prepodavateley v vysshey tekhnicheskoy shkole: realizatsiya kompetentnostnogo podkhoda: uchebnik (Arkhitektura-S, Moscow, 2011)
 20. V.E. Bochkov, G.A. Krasnova, V.M. Filippov, Sostoyanie, tendentsii, problemy i rol’ distantsionnogo obucheniya v transgranichnom obrazovanii: uchebnoe posobi (RUDN, Moscow, 2008)
 21. J. Brooks, M. Brooks, In search of understanding: the case for constructivist classrooms (Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, 1993)
 22. J.R. Savery, The Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1, 9–20 (2006) [CrossRef]
 23. E.A. Savina, Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 10(85), 32–36 (2013)
 24. E.V. Romanova, Vestnik MGSU, 6, 532–535 (2011)
 25. G.J. Conti, Principles of adult learning scale (PALS). Information on: http://www.conti-creations.com/PALS-Articles_Packet.pdf
 26. A. Ishkov, T. Magera, Procedia Engineering, 117, 481–153 (2015) Information on: http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.251