Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 73, 2016
XV International Conference “Topical Problems of Architecture, Civil Engineering, Energy Efficiency and Ecology – 2016”
Article Number 05001
Number of page(s) 8
Section Construction in the Arctic and permafrost
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20167305001
Published online 11 August 2016
 1. V. Passek, Sb. nauchnykh trudov JSC TSNIIS, 213 (2002)
 2. A. Tsernant, Vestnik TyumGASU, 4, 10–15 (2015)
 3. S. Gapeev, Ukreplenie merzlykh osnovaniy okhlazhdeniem (Stroyizdat, 1999)
 4. V. Makarov, Termosifony v severnom stroitel’stve (Nauka, Novosibirsk, 1999)
 5. E. Long, Means for Maintaining Permafrost Foundations. Pat. USA. № 3, 217, 791, 165–45 (1964)
 6. R. Bayasan, Termostabilizatsiya grunta v osnovanii ob”ektov gazotransportnykh system «Teplomassoobmen–MMF. Mezhdunarodnyy forum», 34–37 (1988)
 7. V. Passek, A. Nabokov, M. Baev, T. Maltseva, V. Bai, I. Palavoshev, Vestnik TyumGASU, 4, 33–42 (2015)
 8. V. Passek, M. Baev, A. Nabokov, I. Palavoshev., A. Babukh, V. Bai, Vestnik TyumGASU, 4, 43 (2015)
 9. V. Passek, V. Gerasimov, V. Rudenko, V. Dubinin, V. Passek, I. Kozlov, A. Odrinskiy, R.F. Patent 91723 (2009)
 10. V. Passek, V. Gerasimov, V. Velichko, V. Rudenko, I. Kozlov, A. Odrinskiy, R.F. Patent 103542 (2010)
 11. V. Passek, V. Gerasimov, I. Kozlov, B. Drobyshevskiy, V. Velichko, R.F. Patent 110758 (2011)
 12. A. Che, Z. Wu, P. Wang, Soils and Foundations, 54(4) 639–647 (2014) [CrossRef]
 13. Y. Wang, H. Jin, G. Li, Cold Regions Science and Technology, 126, 10–21 (2016) [CrossRef]
 14. M. Wei, C. Guodong, , Cold Regions Science and Technology, 59(1), W. Qingbai3–11 (2009) [CrossRef]
 15. V. Passek, I. Palavoshev, V. Velichko, G. Poz, M. Paskov, R.F. Patent 136446 (2013)
 16. V. Passek, I. Palavoshev, M. Paskov, R.F. Patent 147446 (2014)
 17. V. Passek, I. Palavoshev, A. Nabokov, A. Babukh, M. Baev, V. Bai, R.F. Patent. (2015)
 18. V. Passek, M. Baev, A. Nabokov, A. Babukh, V. Velichko, I. Palavoshev, G. Poz, V. Bai, R.F. Patent 156932 (2015)
 19. V. Passek, A. Nabokov, I. Palavoshev, T. Maltseva, A. Kraev, A. Babukh, V. Andreev, R.F. Patent 156217 (2015)
 20. T. Maltseva, A. Nabokov, A. Chernykh, Procedia Engineering, 117, 239–245 (2015) [CrossRef]