Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 63, 2016
2016 International Conference on Mechatronics, Manufacturing and Materials Engineering (MMME 2016)
Article Number 04016
Number of page(s) 5
Section Information Technology, Control and Application
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20166304016
Published online 12 July 2016
 1. D Hao-yin, T. Neng-ling, C. Xin-qi, G. Jian-zhong, F. Chun-ju. J. Electr. Power Sci. and Technol., 25, 64 (2010)
 2. W. Quan, C. Hong-song, ZH. Han-dong, Y. Da-wei. J. Gun Launch & Control, 3, 59 (2010)
 3. Z. Wen-qi, X. Li-yun, ZH. Li-lin. J. Electr. Power Sci. and Technol., 25, 32 (2010)
 4. H. Wei-tao. J. Electr. Power Sci. and Technol., 27, 57 (2012)
 5. M. Peiqing, L. Xiuwei, H. Yue, Sh. Gehao, J. Xiuchen. PEAM. IEEE, 1 (2012)
 6. R. Widodo; Z. Ming-Xiao; Zh. Suwarno; Guan-Jun. ICEEI, 181 (2015)
 7. M. Kida, T. Kawashima, Y. Murakami, M. Nagao. CEIDP, 322 (2015)
 8. T.S. Sidhu, M.S. Sachdev, G.S. Sagoo. Dev. in Power Syst. Prot., 157 (2010)
 9. L. De-jun, SH. Wei, G. Zhi-qiang. High-voltage E.A., 45, 99 (2009)
 10. K. Siderakis, E. Pyrgioti, E. Thalassinakis, I. Vitellas. IEEE Trans. Dielectr. E.I. 18, 122 (2011) [CrossRef]
 11. W. Zhang-jian, L. Cheng-rong, Q. Bo, H. Zhen, G. Bibo. Mod. Electr. Power, 27, 31 (2010)
 12. Z. Lei. Yunnan Electric Power, 39, 49 (2011)
 13. Z. Li-lin. SHH Electr. Power, 23, 50 (2011)