Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 57, 2016
4th International Conference on Advancements in Engineering & Technology (ICAET-2016)
Article Number 01007
Number of page(s) 3
Section Electronic & Electrical Engineering
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20165701007
Published online 11 May 2016
  1. Qiaobao Zhang, Kaili Zhang, Daguo Xu, Guangcheng Yang, Hui Huang, Fude Nie, Chenmin Liu, Shihe Yang, Progress in Materials Science 60, 208–337 (2014)
  2. Xue Wang, Chenguo Hu, Hong Liu, Guojun Du, Xiaoshan He, Yi Xi, Sensors and Actuators B 144, 220–225 (2010) [CrossRef]
  3. L. Manna, E.C. Scher, A.P. Alivisatos, J. Am. Chem. Soc. 122, 12700 (2000) [CrossRef]
  4. Junwu Zhu, Huiping Bi, Yanping Wang, Xin Wang, Xujie Yang, Lude Lu, Materials Chemistry and Physics 109, 34–38 (2008) [CrossRef]
  5. L.S. Birks, H. Friedman, J. Appl. Phys. 17, 687 (1946) [CrossRef]
  6. Junwu Zhu, Dan Li, Haiqun Chen, Xujie Yang, Lude Lu, Xin Wang, Materials Letters 58, 3324– 3327 (2004) [CrossRef]
  7. A. Tanaka, S. Onari, T. Arai, Phys. Rev. B 45, 6587 (1992) [CrossRef]
  8. A. Tanaka, S. Onari, T. Arai, Phys. Rev. B 47, 1237 (1993) [CrossRef]
  9. Z. Wang, V. Pischedda, S.K. Saxena, P. Lazor, Solid State Commun. 121, 275 (2002). [CrossRef]
  10. J.F. Xu, W. Ji, Z.X. Shen, S.H. Tang, X.R. Ye, D.Z. Jia, X.Q. Xin, J. Solid State Chem. 147, 516 (1999) [CrossRef]