Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 44, 2016
2016 International Conference on Electronic, Information and Computer Engineering
Article Number 02001
Number of page(s) 4
Section Electronics, Information and Engineering Application
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20164402001
Published online 08 March 2016
 1. Qin Zhizhong, Li Meihua, Wang Wei. Electron Application of Screenshot in the Links Q uality Cotrolof Electronic Medical Records. Chinese Medical Record, 7, (2015).
 2. SHI Jun—feng, LI Qian—qian, BI Jian—xin. Electronic Medical Records Integrated Management Based on Cloud Computing. Chinese Hospital Management, 35, 2,(2015).
 3. Li Shunfei, Tang Xiaodong, Liu Shunan etal. Designand application of medical record quality management system based on new electronic medical record. Chongqing Medicine, 43, 19, (2014).
 4. Zhang Lei, TYe Zhou, Tuo Kuanqian et al. Development and Application of Intelligent Electronic Medical Record System with Quality and Safety as the Core. China Digital Medicine, 9, 5, (2014). [CrossRef]
 5. Chen Dapeng, Chen Jinxiong, Guo Zhixu. Quality Control System of New Type Electronic Medical Record. Hospital Administration Journal of Chinese People’s Liberation Army, 20, 7, (2013).
 6. Xiao Qiang, Wu Weibin, Wang Shuyan et al. Research on the Input Method of Semi-structured Electronic Medical Records Based on XML, China Digital Medicine„ 10, 1, (2015).
 7. Qiu Sheng. On the application of structured electronic medical records. Straits Science, 9, (2013).
 8. Liu Peng. Research and System Improvement of Structured Electronic Medical Record Storage Retrieval Based on Hadoop. China Digital Medicine, 10, 20, (2015). [CrossRef]
 9. Zhu Guojun, Lang Liwei, Lu Weishi et al. Clinical Application of Mobile Nursing Quality Control Information System. China Digital Medicine, 8, 10, (2014).
 10. Pu Xiaoying, Zhao Guangyu, Li Ailing et al. Construction of Informatization Platform to Improve Medical Quality Management. Chinese Health Quality Mangement, 20, 6, (2013).
 11. WANG Wei-min, ZHANG Xue-yan. Problems in electronic medical records of Beijing hospitals and their solutions. Chinese Journal of Medical Library and Information Science, 8, (2015).
 12. Chen Li, Dai Ziqing, Rong Xia et al. Electronic Medical Record Archiving and Clinical Demands. Chinese Medical Record, 8, (2015).