Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 25, 2015
2015 International Conference on Energy, Materials and Manufacturing Engineering (EMME 2015)
Article Number 03008
Number of page(s) 6
Section Manufacturing Engineering
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20152503008
Published online 06 October 2015
 1. Zhang Chunfeng, Wang Xiao, & Yao Wenjuan. 2015. Research on post grouting super-long pile test and ultimate bearing capacity. Construction Technique, 07: 63–67 + 71.
 2. Deng Xianghui, Zhang Yongjie, & Fang Haibo. 2015. Analysis and experimental research on the bearing capacity of post grouting bored pile. Journal of Architecture Science and Engineering, 02: 58–64.
 3. Wang Gang, & Li A’lei. 2014. Experimental research on the bearing capacity of cast-in-place pile post grouting. Highway and Transportation Research (Applied Technique) , 06: 262–264.
 4. Wang Bin, Zhu Jintai, & Xu Zhongwen. 2013. Application of slurry wall bored pile post grouting technique. Building Technique Development, 02: 46–47 + 60.
 5. Wang Zhongfu, Liu Handong, He Siming, & Huang Zhiquan. 2013. Experimental research on the load of vertical bearing characteristics of post grouting super-long cast-in-place pile. Journal of Underground Space and Engineering, 02: 253–257 + 262.
 6. Tian Xuefei, Lu Haijun, Yan Jingxia, Chu Chengfu, Lu Lihao, & Dong Mansheng. 2013. Comparative research on the calculation method of bearing capacity of post grouting pile foundation. Journal of Geotechnical Engineering, S1: 372–377.
 7. Wu Yizhang. 2013. Experimental research on the bearing capacity of post grouting cast-in-place piles in silt region. Building Science, 07: 66–70.
 8. Liu Jinli, & Zhu Jingcheng. 1996. Technique and its application of slurry wall cast-in-place pile post grouting, Building Foundation Institute of China Academy of Building Research.
 9. Li Shijing, Liu Xiaomin, & Yang Jianlin, 1990. Bored pile construction technique, Beijing, Geological Publishing House.
 10. Chen Xiaoming, & Lin Shan. 1999. Post grouting technique of slurry wall cast-in-place pile-base and estimation method of vertical bearing capacity of single pile, Exploration Engineering, (3).
 11. Ye Shulin, et al. 1998. Foundation treatment manual, Beijing, China building industry press.
 12. Wang Zhihui, Liu Bin, & Zhuang PingHui. 2002. Bearing character test of large-diameter pile-end pressure grouting pile. Journal of Northeastern University, (02).
 13. Hu Qingli, & Zhang Kexu. 2002, Finite element analysis of pile-base grouting pile under axial load effect. Journal of Harbin Building University, (01).
 14. Huang Shenggen, Zhang Xiaohui, & Cao Hui. 2004. Research on the load transfer mechanism of post grouting bored piles. Rock and Soil Mechanics, (02).
 15. Feng Dingbo. 2009. Analysis of the mechanism of pile-end post grouting on the improvement of bearing capacity of bored piles. Chinese and Overseas Architecture, (6).
 16. Wang Baode, 2005. Application of pile-base post grouting technique. Tianjin Construction Science and Technique, (01).
 17. Liu Tao, & Sun Xuexian. 2008. Discussion of the impact of side resistance changes of pile-base post grouting bored piles on vertical bearing capacity. Communications Standardization, (05).
 18. Liu Tao, & Sun Xuexian. 2008. Discussion of the impact of side resistance changes of pile-base post grouting bored piles on vertical bearing capacity. Communications Standardization, (05).
 19. Li Wenzhou. 2012. Calculation of bearing capacity of static-pressure prestressed pipe pile post grouting in silt region. Construction Technique, 05: 95–99.
 20. Jiang Yunfeng, & Wang Xinyang. 2012. Discussion of cast-in-place pile post grouting technique. Highway and Transportation Research (Applied Technique) , 11: 264–266.
 21. Yu Zhihua, Liu Yanyan, Song Jian, Rong Xiaoyang, & Cui Wenyan. 2011. Bored pile end post grouting technique and engineering application. Journal of Water Resources and Architectural Engineering, 03: 40–43.
 22. Xu Jun. 2011. Application of bored pile-base post grouting technique in high-rise buildings with soft foundation. Journal of Ningbo University (Science and Engineering) , 03: 67–70.
 23. Bu Anhui. 2011. Application of pile-base post grouting technique in pile-base construction of high-rise buildings. Chinese and Overseas Architecture, 06: 150–151.
 24. Chu Chengfu, Li Xiaochun, Lu Lihao, & Xi Peisheng. 2011. Research on bearing capacity of pile-base grouting under super-long and large-diameter bored pile in non-cohesive land area. Journal of Geotechnical Engineering, S2: 388–391.
 25. Liu Dapeng, Wang Guihe, & Wei Liangliang. 2011. Application of post grouting spinning bored pile in Tangshan area. Construction Technique, S2: 69–71.