Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 23, 2015
Heat and Mass Transfer in the Thermal Control System of Technical and Technological Energy Equipment
Article Number 01050
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20152301050
Published online 31 August 2015
  1. Burdukov A.P., Dorokhov A.R., Kazakov V.I. Massoobmen v gazovoj faze tsentrobezhnobarbotazhnogo sloya (Mass transfer in gas phase of centrifugal bubble unit) // Teplofizika i aeromekhanika. – 1996. – Vol.3, №2.– 173-179 pp.
  2. Bogoslovski V.N., Kokorin O.Ya., Petrov L.V. Konditsionirovanie vozdukha b kholodosnabzhenie (Air conditioning and refrigeration): College textbook. Ed. by V.N. Bogoslovski. – M.: Strojizdat, 1985. – 367 p.
  3. Shilayev M.I., Dorokhov A.R., Nechaev P.G. O mekhanizme ulavlivaniya pyli v pennykh apparatakh (On dust arresting in bubble columns) // Izvestiya vuzov. Stroitel’stvo. – 1997. №4. – 108-115 pp.
  4. Akselrod Y.V. Gazozhidkostnye khemosorbtsionnye protsessy. Kinetika i modelirovanie (Gas-water chemisorption processes. Kinetics and modelling). – M.: Khimiya, 1989. – 240 p.
  5. Higbie R. The rate of absorption of the pure gas in to a still liquid during short periods of exposure // Trans. Am. Chem. Eng. – 1935. – V.31. №2. – 365-389 pp.
  6. Shilyaev M.I., Dorokhov A.R. Teplomassoobmen v tsentrobezhno-barbotazhnom sloye (Heat and mass transfer in centrifugal bubble units) // Izvestiya vuzov. Stroitel’stvo. – 1988. -№1. – 60-66 pp.