Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 21, 2015
4th International Conference on New Forming Technology (ICNFT 2015)
Article Number 07001
Number of page(s) 7
Section Materials and Characterisations
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20152107001
Published online 10 August 2015
 1. Wurong Wang , Changwei He , Zhonghua Zhao , XichengWei , Mater. Des. 32(6), 3320 (2011) [CrossRef]
 2. Y. Abe, T. Ohmi, K. Mori, T. Masuda, J. Mater. Process. Technol. 214(9), 1838 (2014) [CrossRef]
 3. Xiaolei Cui , Xiaosong Wang , Shijian Yuan. J. Mech. Sci. 88, 232 (2014) [CrossRef]
 4. Liwei Lu , Tianmo Liu , Yong Chen , Zhongchang Wang , Mater. Charact. 67, 93 (2012) [CrossRef]
 5. T.S. Srivatsan, G. Guruprasad, V.K. Vasudevan, Mater. Des. 29(4), 742 (2008) [CrossRef]
 6. I. Westermann, K.O. Pedersen, T. Furu, T. Børvik, O.S. Hopperstad, Mech. Mater. 79, 58 (2014) [CrossRef]
 7. O.S. Hopperstad, T. Børvik, M. Fourmeau, K.O. Pedersen, A. Benallal, Procedia Materials Science, 3, 51 (2014) [CrossRef]
 8. Ch.V.A. Narasayya, P. Rambabu, M.K. Mohan, R. Mitra, N.E. Prasad, Procedia Materials Science, 6, 322 (2014) [CrossRef]
 9. Songyi Chen , Kanghua Chen , Pen-xuan Dong , Shengping Y.E. , Lanping Huang , Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 24(7), 2320 (2014) [CrossRef]
 10. Mingzhi Xing , Yonggang Wang , Zhaoxiu Jiang , Def. Technol. 9(4), 193 (2013) [CrossRef]
 11. Gang Wei , Wei Zhang , Wei Huang , Nan Ye , Yubo Gao , Yugang Ni , Int. J. Impact Eng, 73, 75 (2014) [CrossRef]
 12. Sanlong Zheng, Qin Yu, Zengliang Gao, Yanyao Jiang, Eng. Fract. Mech. 114, 42 (2013) [CrossRef]
 13. Hongxia Zhang, Wenxian Wang, Yinghui Wei, Jinyong Li, Jianling Wang, Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 21(6), 1225 (2011) [CrossRef]
 14. D.G. Tari, M.J. Worswick, S. Winkler. J. Mater. Process. Technol. 213(8), 133 (2013)
 15. J. Yoon, Y. Lee. Mater. Des. 55, 43 (2014)
 16. V. Uthaisangsuk, U. Prahl, W. Bleck. Eng. Fract. Mech. 78(3), 469 (2011) [CrossRef]
 17. Min Yang, Y.J. Chao, Xiaodong Li, D. Immel, Jinzhu Tan, Mater. Sci. Eng., A, 497(1–2), 462 (2008) [CrossRef]
 18. N. Vajragupta, V. Uthaisangsuk, B. Schmaling, S. Münstermann, A. Hartmaier, W. Bleck, Comput. Mater. Sci. 54, 271 (2012) [CrossRef]
 19. M.V. Farahani, E. Emadoddin, M. Emamy, A.H. Raouf, Mater. Des. 54, 361 (2014) [CrossRef]
 20. Weiqin Tang, Shiyao Huang, Dayong Li, Yinghong Peng, J. Mater. Process. Technol. 215, 320 (2015) [CrossRef]